Śrem (województwo wielkopolskie, powiat śremski)

Ciekawe miejsca

 • Rynek:
  Najstarszym budynkiem jest narożnikowa kamienica z 1827 r. /ul. Kościuszki 1/. Najbardziej okazałą budowlą jest ratusz z 1838 r. Nad 3-kondygnacyjnym budynkiem góruje zegarowa wystawka z 1876 r. Przy odrobinie szczęścia można usłyszeć kuranty i hejnał miasta. Gmach nawiązuje do popularnego w XIX w. stylu "okrągłych łuków" będącego mieszanką renesansu i klasycyzmu. Jak przystało na budowlę tego typu ma tu siedzibę Urząd Miejski.
 • Pomnik z popiersiem Józefa Wybickiego /proj. Grzegorz Kowalski/ z 1981 r. Twórca słów naszego hymnu narodowego był obywatelem Śremu o czym przypomina tablica na pomniku. Kapliczka z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1841 r., która jest pamiątką po epidemii cholery jaka panowała w mieście.

 

 • Późnogotycki kościół Najświętszej Marii Panny zwieńczony wysoką wieżą /62 m/. Czas jego powstania nie jest znany, zapewne budowę podjęto zaraz po lokacji miasta w 1393 r. Jedna z kaplic została dobudowana w XVI w., nieco później wzniesiono wieżę. Jednonawowe wnętrze przykrywa sklepienie gwiaździste z XV/XVI w. W wystroju wnętrza najcenniejszy jest, znajdujący się w ołtarzu bocznym, późnorenesansowy obraz Adoracja Matki Boskiej przez św. Wojciecha i św. Stanisława (zapewne Andrzeja Stussa) z ok. 1620 r. Ołtarz główny pochodzi z 1892 r., a w nim kopia obrazu Tycjana Wniebowzięcie NMP z tego samego okresu.

Budowa rozpoczęta zapewne po lokacji nowego miasta 1393, ukończona w końcu w. XV lub pocz. w. XVI; 1428 potwierdzenie erekcji kolegiaty śremskiej przez bpa poznańskiego Stanisława; wieża dobudowana w XVI. Restaurowany m.i. przed 1842, w końcu w. XIX i ok. 1950. Późnogotycki. Orientowany, murowany Kościół cegły w układzie polskim, Kościół użyciem cegły glazurowanej. Jednonawowy. Prostokątne prezbiterium i równa Kościół nim wielkością nawa, trzyprzęsłowe. Przy prezbiterium od płn. zakrystia, przy nawie od zach. czworoboczna wieża z kruchtą w przyziemiu, od płd.-wsch. Ćwierćcylindryczna wieżyczka ze schodami na wieżę i chór. W prezbiterium i nawie sklepienia gwieździste w. XV/XVI, spływające do 1950 na wsporniki, obecnie na płaskie lizany; sklepienie wsch. Przęsła nawy ponadto Kościół podziałach sieciowych. W zakrystii i kruchcie sklepienie krzyżowe. W kaplicy nowszy strop. Łuk tęczowy i arkada w przejściu z kaplicy do nawy ostrołukowe. Na nowej belce tęczowej krucyfiks 1 poł. w. XVII. W ścianie płn. Przemurowane Kościół nowszym laskowaniem. W ścianie płn. Nawy dwie wnęki zamknięte łukami półpełnymi. W elewacji wsch. Po bokach dwie ostrołukowe blendy o dwuskokowych ościeżach, środkowe okno zbarokizowane; szczyt późnogotycki zębaty ze sterczynami, rozczłonkowany kilkoma kondygnacjami prostokątnych tynkowanych płycin w obramieniach z profilowanej cegły; ponadto okrągłe przeźrocza. Fasada zach. pierwotnie ukształtowana w podobny sposób (okna widoczne w wieży, w środkowym, zamurowanym ślady laskowa) po przystawieniu wieży zachowała dekoracje bocznych części szczytu. Półszczyty przykrytych pulpitowymi dachami zakrystii i kaplicy zrekonstruowane (?). Wieża kilkukondygnacjowa; najwyższa kondygnacja i hełm o dwupoziomowej ośmiobocznej latarni z iglicą, wczesnobarokowe. Dach dwuspadowy o jednej kalenicy; więźba nad prezbiterium późnogotycka, nad nawą barokowa. Na wsch. Ścianie wmurowana cegła Kościół wtórnie wyrytą datą 1369. portale ceglane, ostrołukowe, późnogotyckie: 1. Kościół wieży do nawy; 2 - 3. w elewacji płd. Zapewne Kościół zrekonstruowanych profilowanych ościeżach; 4 z prezbiterium do zakrystii, zaakcentowany dwiema wnękami, 5 z wieży do kruchty w płyciźnie zamkniętej łukiem odcinkowym. Ołtarz główny późnobarokowy w. XVIII, architektoniczny Kościół rzeźbami św. Piotra i Pawła oraz nowszą kopią obrazu Wniebowzięcia Tycjana. W dwóch nowych ołtarzykach bocznych obrazy: 1 Adoracja Matki Boskiej przez św. Wojciecha i Stanisława 1 ćw. W. XVII, odnowionym 1950, w sukience barokowej w. XVII; 2. Św. Trójcy, 1 poł. w. XVII. Trzy konfesjonały rokokowe. Dwa krucyfiksy: wczesnobarokowy w. XVII i późnobarokowy ok. poł. w. XVIII. Obraz nieznanej świętej barokowy. Nagrobek Jerzego Iączyńskiego  podstarościego  śremskiego (zm. 1597), renesansowy, Kościół piaskowca, z płaskorzeźbioną leżącą postacią zmarłego w zbroi, w architektonicznym obramieniu; wokół płyty napis łaciński, herb nieoczytany. Tablica epitafijna ks. Pawła Betnerowicza (zm. 1810), cystersa, przeora klasztoru w Wągrowcu.

 • Budynki zespołu kościelnego przy kościele Najświętszej Marii Panny:
  • Plebania, organistówka /nr 17/ - jeden z niewielu zachowanych domów szczytowych konstrukcji szkieletowej z pocz. XIX w. oraz neogotycka tzw. wikaryjka z 1889 r.
  • Kaplica szpitalna i lazaret wojskowy z 1862 r., przebudowane w 1930 r. na szpital powiatowy. Od 1990 r. mieści się tu Dom Opieki Społecznej.
 • Gimnazjum z 1869 r., dzisiaj Zespół Szkół im. gen. Józefa Wybickiego. To jedna z najstarszych szkół w Wielkopolsce.
 • Zespół poklasztorny Franciszkanów otoczony wysokim murem z dwoma barokowymi bramami z 1779 r. To już trzecia z kolei siedziba franciszkanów, klasztoru sprowadzonego do Śremu w 1261 r. przez księcia Bolesława Pobożnego i jego żonę Jolantę. Barokowy zespół powstał w XVII - XVIII w. i składa się z kościoła p.w. Narodzenia NMP i dawnego klasztoru Franciszkanów. Wyposażenie kościoła pochodzi z epoki baroku i rokoka. W ołtarzu głównym zachował się obraz Adoracji Matki Boskiej z Dzieciątkiem przez dwóch franciszkanów z XVIII w. Cenne rokokowe stalle w prezbiterium powstały także w XVIII w. Zabudowania klasztorne, nieco późniejsze od kościoła złożone są z trzech skrzydeł kryjących kwadratowy wirydarz.

Wzniesiony 4 ćw. W. XVII i pocz. w. XVIII (na fundamentach budowli gotyckiej ?), z wykorzystaniem prezbiterium z 1 poł. w. XVII. Odnowiony 1880 i 1926 (daty na fasadzie). Murowany, otynkowany. Trzynawowy, halowy. Korpus trzyprzęsłowy, na rzucie zbliżonym do kwadratu, prezbiterium węższe, trzyprzęsłowe, zamknięte ścianą prostą; od zach. Przy prezbiterium zakrystia włączona w obręb klasztoru. Nawy boczne oddzielone od głównej czworobocznymi, gzymsowanymi filarami, na które spływają gurty dzielące przęsła sklepień: żaglastych w nawie głównej, kolebkowych w nawach bocznych. W prezbiterium sklepienie kolebkowe z lunetami 1 poł. w. XVII, ozdobione skromną dekoracją stuikową z laurowych wałków podkreślających szwy i rozet. Łuk tęczowy półkolisty. Chór muzyczny 2 poł. w. XVIII, na rzucie falistym, wsparty na trzech arkadach, podsklepiony konchowo; ściany i parapet ożywione zdwojonymi pilastrami, na parapecie ponadto ornament wczesnoklasycystyczny, pierścieniowy. W zach. Ścianie prezbiterium loża Kościół drewnianym rokokowym parapetem, połączona z piętrem klasztoru. Drzwi do zakrystii dwuskrzydłowe, drewniane rokokowe. Od zewnątrz prezbiterium opięte dwuskrzydłowymi szkarpami. Okna zamknięte półkoliście. Fasada kościoła trzyosiowa, rozczłonkowana parzystymi i zdwojonymi pilastrami oraz oknami, zwieńczona opilastrowanym szczytem o falistej linii spływów ożywionych sterczynami, zwieńczonym trójkątnym przyczółkiem. Podobny płn. Szczyt korpusu, częściowo zakryty dachem prezbiterium. Dachy dwuspadowe, kryte dachówką. Ołtarz główny 3 ćw. W. XVIII, z barokowym, silnie przemalowanym obrazem Adoracji matki Boskiej przez dwóch franciszkanów, oraz rzeźbami świętych. Ołtarze boczne: 1 - 2 przy tęczy, z ok. poł. w. XVIII, Kościół obrazami N. P. Marii Niepokalanej ok. poł. w. XIX i św. Franciszka barokowym, 3 przy nawie zach. Rokokowy z krucyfiksem barokowym i rzeźbami Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana z ok. poł. w. XVI (pochodzące Kościół kościoła farnego); 4 - 5 w nawie zach. Analogiczne, stuikowe, rokokowe z obrazami współczesnymi św. Jana Nepomucena i Franciszka; 6 - 7 w nawie wsch. Późnobarokowe 4 ćw. W. XVIII w jednym z nich współczesny obraz św. Barbary; 8 nowy z fragmentami rzeźbiarskimi ok. poł. w. XVII. Ambona 1817, stiukowa w kształcie łodzi Piętrowej. Prospekt organowy 1 ćw. W. XVIII. Stalle po obu stronach prezbiterium z bogatą dekoracją rokokową 3 ćw. W. XVIII, odnowione 1930. dwa konfesjonały rokokowe 3 ćw. W. XVIII. Tablica epitafijna Stefana Janowskiego (zm. 1762), Kościół czarnego marmuru. Cztery lichtarze cynowe w. XVIII. Krzyż ołtarzowy koniec w. XVIII.

 • Park im. Powstańców Wielkopolskich:Park należy do większych i ładniejszych w Wielkopolsce. Założony został w 1888 r. przez Towarzystwo ku upiększaniu miasta Śremu na bagiennych i zalewowych terenach. Przy głównej alei parkowej leży głaz narzutowy o obw. 605 cm zwieziony z Kadzewa, na nim tabliczka upamiętnia twórców parku. Obok możemy zobaczyć Dobosza - pomnik Powstańców Wielkopolskich, uznawany za najładniejszy pomnik powstańczy. Niewielki domek przy alei mieści Izbę Przyrodniczą prowadzoną przez Śremskie Towarzystwo Przyrodnicze.

 

 • Późnogotycki kościół Świętego Ducha Pochodzi z 1614 r., przebudowany został w 1840 r. gdy znalazł się w rękach protestantów. Jednak pierwszy drewniany kościół musiał stać nad Wartą dużo wcześniej. Pierwsza o nim wzmianka pochodzi z 1421 r. Wnętrze kościoła pochodzi z okresu przebudowy z charakterystycznymi balkonami dla zborów ewangelickich. W ołtarzu głównym duży manierystyczny krucyfiks z około 1630 r.

Kościół szpitalny, wzmiankowany 1432. w końcu w. XVI odbudowany lub zbudowany na nowo przez braci Barskich: Jana archidiakona krakowskiego i Andrzeja kustosza i oficjała warszawskiego, nobilitowanych mieszczan śremskich. Po restauracji poświęcony 1658. 1837 oddany w użytkowanie gminie ewangelickiej, gruntownie restaurowany i przekształcony 1840. do 1945 ewangelicki. Późnogotycki Kościół elementami neogotyckimi. Prezbiterium zwrócony na płn. Murowany z cegły w układzie polskim, otynkowany oprócz prezbiterium. Jednonawowy z prostokątnym niewydzielonym prezbiterium, za nim zakrystia równa z nim szerokością. Od wsch. Kaplica, od zach. Kruchta neogotycka z ok. 1840, wbudowane między szkarpy. Wnętrze przekształcone 1840; na osi portal i okno ostrołukowe, szczyt 1840 z ostrołukowymi oknami i napisem tyczącym renowacji i datą. Dach dwuspadowy o jednej kalenicy.

 • Budynek Biblioteki Publicznej Z tablicą /proj. Eugeniusz Ferster/ upamiętniającą Heliodora Święcickiego /1854 - 1923/ lekarza, założyciela i rektora uniwersytetu w Poznaniu, urodzonego w Śremie. Budynek biblioteki należy do starszych w mieście, pochodzi z pocz. XIX w., od 1836 r. mieściła się tu placówka pocztowa z wozownią i stajniami.
 • Obecna ulica Mickiewicza: Na początku XX w. stała się reprezentacyjną ulicą miasta. Tu powstały urzędy państwowe, wille wyższych urzędników i oficerów. Dlatego większość budynków prezentuje ładną architekturę w modnych wówczas stylach historycznych. Przykładem jest gmach dawnej landratury z końca XIX w., obecnie Komenda Powiatowa Policji. Niektóre z budynków zachowały swe funkcje do dnia dzisiejszego. W sąsiedztwie dawnego Zakładu Przyrodoleczniczego z 1927 r., dzisiaj ośrodka zdrowia, rośnie okazały dąb szypułkowy - pomnik przyrody.
 • Obok reprezentacyjny budynek z portalem wejściowym nawiązujący do renesansu holenderskiego to Starostwo Powiatowe powstały w 1904 r.
 • Wieża ciśnień /proj. Ksawery Geisler/ z 1909 r. przypominająca gotyckie baszty obronne jest charakterystycznym akcentem w panoramie miasta. Często bywa mylona z basztą znajdującą się w herbie Śremu, z którą nie ma nic wspólnego.
 • Zespół poklasztorny Klarysek składający się z barokowej kaplicy Matki Boskiej Wniebowziętej i poklasztornego budynku z XVIII w.
 
FB dlaMaturzysty.pl reklama